ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR
1. SYFTE MED OCH ACCEPTERANDE AV AA
Dessa allmänna användningsvillkro (nedan kallade « AA ») har till syfte att definiera villkoren och sätten för att konsultera och använda sajten annonser.pneus-online.se (nedan kallad « Sajt ») utgiven av PNEUS ONLINE SUISSE.

När du konsulterar eller använder Sajten innebär det att du utan förbehåll har accepterat dessa AA.
2. BETEENDE SOM SKALL RESPEKTERAS AV INTERNETANVÄNDAREN
2.1. Du förbinder dig att navigera på Sajten med respekterande av alla föreskrifter som visas på din bildskärm.

2.2. Du förbinder dig att inte använda Sajten och de erbjudna tjänsterna på ett sätt som strider mot gällande bestämmelser, regler för korrekt uppträdande på Internet, och mer allmänt på ett sätt som skulle innebära en skada för PNEUS ONLINE SUISSE:s intressen, rykte eller image.

2.3. Du får därför under inga omständigheter i synnerhet:
- använda anordningar av något slag i syfte att störa och/eller hindra en god funktion för Sajten och de tjänster som erbjuds på den;
- sprida, sända, ett innehåll, i vilken form det vara må, grundat på, i synnerhet, främlingshat, rasism, uppmaning till rashat, pedofili, pornografi, uppmaning till mord, förtal, förolämpning, eller som skadar utomståendes rättigheter, i synnerhet gällande intellektuell egendomsrätt och respekt för privatlivet;
- utföra oönskad sändning av elektroniska postmeddelanden i omåttliga omfattning (massändning och/eller upprepat till en och/eller flera mottagare);
- och mer allmänt samla in persondata utlagda på Sajten för i synnerhet kommersiella prospekteringssyften.

Författarna till annonserna får inte kontaktas av andra skäl än de som utgör föremål för deras annonser med något som helst medel.
3. INTELLEKTUELL EGENDOM
3.1. Du erkänner att denna Sajt och dess innehåll är juridiskt skyddad(t) enligt lagen om intellektuell egendom och du förbinder dig att respektera varje rättighet till intellektuell egendom.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE tillåter dig enbart:
- att konsultera Sajten och de annonser som publiceras på den;
- och att skriva ut annonserna för eget bruk i ett icke-professionellt eller -kommersiellt syfte och helt för privat bruk, under förbehåll av att det på de tryckta kopiorna anges alla copyright-rättigheter och varje annan juridisk formulering som förekommer på originalen.

3.3. Varje användning som inte överensstämmer med ovanstående beskrivning är otillåten och kan ge upphov tilll rättsliga påföljder för dig.
4. PNEUS-ONLINES ANSVAR
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE vidtar alla åtgärder för att upprätthålla och uppdatera Sajten och i synnerhet annonserna. Det finns dock ingen kontroll av alla data, informationer som sprids på Sajten, PNEUS ONLINE SUISSE garanterar inte att de senare är riktiga, fria från fel och kompletta, inte heller att de helt motsvarar dina förväntningar. PNEUS ONLINE SUISSE kan därför inte hållas ansvarigt för någon skada som kan åsamkas, och mer allmänt för varje sätt du använder Sajten och/eller dess innehåll på.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE förbehåller sig rätten att när som helst ändra, upphäva eller avbryta, tillfälligt eller permanent, hela eller delar av Sajten, utan att informera dig i förväg. PNEUS ONLINE SUISSE kan inte hållas ansvarigt, gentemot dig eller någon utomstående, för någon ändring, indragning, avbrott av Sajten, ej heller förändringar av tillträdet till Sajten och de tjänster som erbjuds på Sajten, av någon som helst orsak.

4.3. Slutligen medger och accepterar du uttryckligen att PNEUS ONLINE SUISSE inte kan hållas ansvarigt för skador som uppstått till följd av varje relation, av vilket slag den vara må, som uppstått mellan dig och en annonsör eller varje annan deltagare som tillhandahåller innehåll eller tjänster på Sajten. I så fall kan du enbart försöka ställa annonsören eller tredje part till ansvar.
5. PERSONDATA
5.1. Konsultationen av Sajten och dess sidor kräver ingen namnregistrering från din sida.
I vissa fall (skapande av ett personligt utrymme, teckning av annonsinsättningstjänsten,...) kan du erbjudas att lämna persondata (postadress, elektronisk adress... ).
Formuläret åtföljs då av en ruta som skall förbockas som gör det möjligt för dig att acceptera eller vägra att dessa uppgifter används av PNEUS ONLINE SUISSE i kommersiella syften för dess räkning och för utomståendes räkning, och/eller lämnas ut till utomstående. Den information som därvid samlas in utgör föremål för en databehandling deklarerad inför den Nationella kommissionen för Data och Frihet.

5.2. Du kan utnyttja en oppositionsrätt för att förhindra att dina data används och/eller lämnas ut för kommersiella prospekteringssyften, en tillträdesrätt och en rättelserätt, genom att sända ett brev till PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE eller ett elektroniskt brev till följande adress: annonser@pneus-online.fr

Du kan på samma sätt utöva din rätt att ta bort data rörande dig av fakultativ art som inte är nödvändiga för tillhandahållandet av den tjänst som du skrivit in dig för. Du godkänner och accepterar att dina data i förekommande fall kan lämnas ut till utomstående underleverantörer som medverkar vid tillhandahållandet av Sajten och/eller de tjänster som erbjuds på den.

5.3. För att upprätta en besöksstatistik, använder Sajten cookies-tekniken. En cookie gör det inte möjligt att identifiera dig; däremot registrerar den information rörande din navigation på Sajten (besökta sidor, datum och klockslag för konsultationen...). Du kan alltid motsätta dig skapandet av dem med hjälp av « Internetpreferenserna » i din navigator. Sajtens funktionssätt och de erbjudna tjänsterna på Sajten kan i så fall förändras.
6. JURIDISK INFORMATION
Sajten har utgivits av: PNEUS ONLINE SUISSE

Härbärgeringen ombesörjs av: Société ECRITEL

Publikationens direktör heter: Alexis NERGUISIAN - Chef

PNEUS-ONLINE tar inget ansvar för innehållet i och konsekvenserna av de annonser som placeras på dess sajt.
Västeuropa :
Östeuropa :
Amerika :
Asien :
Afrika :
Oceanien :
Begagnad bil, begagnad motorcykel, begagnad 4x4, begagnad scooter, köp bil, försäljning bil, köpa bil, sälja bil, försäljning motorcykel, sälja motorcykel, bilannonser, motorcykelannonser
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen